საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის წესი და ატვირთვის ინსტრუქცია

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/el%20dacva.pdf

https://www.tsu.ge/ge/faculties/social/news/vMzPhssai4hv5h_I/?p=1

საბაკალავრო ნაშრომების ატვირთვის ბოლო ვადაა: 

საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება - 8 ივლისი, 17:00 სთ

საზოგადოებრივი გეოგრაფია, ჟურნალისტიკა და მას. კომუნიკაცია - 9 ივლისი, 17:00 სთ

სოციოლოგია, სოციალური მუშაობა - 10 ივლისი, 17:00 სთ

 

E-learning.tsu.ge-ზე Moodle-ის პლატფორმაზე მუშაობის ინსტრუქცია

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/Moodle-student-Tutorial-SPS-2020.pdf

LMS-ის ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის 

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/Lms%20instruqcia.pdf

Zoom-ის ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის