კურსის მიზანია კულტურის ტერიტორიული ასპექტების შესწავლა