სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

კურსის მიზანის მისცეს სტუდენტს სრული ცოდნა კაცობრიობის ერთ–ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურის შესახებ. კლასიკურ კულტურას მნიშვნელოვანი და თვალსაჩინო ადგილი უკავია მსოფლიო კულტურის ისტორიაში. ამიტომაც, ანტიკური მატერიალური კულტურის ცოდნის გარეშე შეუძლებელია საერთოდ მატერიალური კულტურის განვითარებისა და ისტორიის შესწავლა. 

კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს კლასიკური ხანის ნივთიერი კულტურის უმთავრესი არქეოლოგიური ძეგლები; აგრეთვე, ანტიკური არქეოლოგიის დარგში ჩატარებული კვლევა–ძიების ძირითადი მიღწევები. კურსი მოიცავს შემდეგ თემატიკას: ანტიკურობის ცნება, ანტიკური კულტურის ქრონოლოგია, პერიოდიზაცია და გავრცელება. ანტიკური კულტურის მნიშვნელობა კაცობრიობის ისტორიაში. ანტიკურ ქალაქებს, ხუროთმოძღვრებას, არქიტექტურულ ორდერს, ნაგებობათა ტიპებს, ქანდაკებას, კერამიკას, ბერძნული კოლონზაციის პრობლემებს და თავისებურებებს, უძველეს ქართულ სახელმწიფოებს (კოლხეთი, იბერია) მათ ურთიერთობას ანტიკურ სამყაროსთან, ხელოსნობას, ვაჭრობას, ფულად ემისიას, რელიგიას და პანთეონს, დაკრძალვის წესებს და სამარხ ნაგებობებს. მდიდრულ სამარხებს და მათ ინვენტარს. მმართველი ელიტის ვაჭარ ხელოსანთა და რიგითი მოსახლეობის საცხოვრებლებს. 

კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს პათოფსიქოლოგია, როგორც ფსიქოლოგიის დარგი. 

მოცემული კურსი მიზნად ისახავს თეორიული ცოდნის შეძენას ნეიროფსიქოლოგიის დარგში.