აღნიშნული კურსი მიზნად ისახავს ძველი ბერძენი ავტორის –ჰომეროსის "ილიადის" პირველის სიმღერის დედანში წაკითხვას, მის თარგმნას და სინტაქსურ–მორფოლოგიური ფორმების გარჩევას. გარდა ამისა ჰომროლოგიის აქტუალური და თანამედროვე თეორიული ასპექტების დამუშავებას.

The course aims to familiarize students with the language of the oldest and one of the most important works of ancient Greek literature "Epos", to approach the question of the composition of the poems, to experience the world of the Iliada and Odysseia (political and social organization, economy), the customs and traditions that are reflected in ithem, the poet's (Homer) ideas on topics such as religion, etc., techniques of narration through study of selected passages.