არჩევითი კურსი კავკასიის შედარებით პოლიტიკაში მიზნად ისახავს კავკასიის რეგიონში მიმდინარე პროცესების გაცნობას, რეგიონში შემავალი სახელმწიფოების საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ანალიზს. კურსის ფარგლებში ასევე შეისწავლება რეგიონში მოქმედი გეოპოლიტიკური აქტორების გავლენა და კონცეფციები, რომლებიც კავკასიის რეგიონული კუთვნილების ხელახალ გადახედვას ითვალისწინებს. აღნიშნული კურსის თემატიკა ეხება, კავკასიაში მიმდინარე, როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ პროცესებს და ხშირ შემთხვევაში მათ ისტორიულ წინამძღვრებს; ურთიერთდაპირისპირების დინამიკას და კონფლიქტის გადაწყვეტის შესაძლო ვარიანტებს;
სავალდებულო კურსი პოლიტიკასა და საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობით პროცესში მიზნად ისახავს უზრუნველგყოთ არა მხოლოდ საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის საბაზისო ცოდნით, რომელიც თავისთავად გულისხმობს დღის წესრიგის განსაზღვრის, პოლიტიკური კურსის დამტკიცების, განხორციელებისა და შეფასების სხვადასხვა მოდელების შესახებ თქვენი თვალსაწიერის გაფართოებას, არამედ ამ ორ ფართო კონცეფციას - პოლიტიკასა და საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობით პროცესს შორის ურთიერთმიმართების დეტალებში გარკვევას. აღნიშნული კურსის თემატიკა ეხება საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის კანონზომიერებებს, იმ წინააღმდეგობას, რაც მმართველობითი პროცესის არსსა და მის პრაქტიკულ რეალიზაციას შორის არსებობს. კურსი ასევე მნიშვნელოვან ყურადრებას უთმობს პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის განხორციელების სხვადასხვა მოდელებს, მათ შორის ყოველისმომცველ რაციონალიზს, ინკრემენტალიზმს, შეზღუდულ რაციონალიზმსა და შერეული სკანირებას.
  • მასწავლებელი: ეკა დარბაიძე: Eka Darbaidze
It is the purpose of this course to study the development and factors involved in Russian-American Relations from 1917 to the present. Although historical factors in that relationship assume consequence in this course, the class emphasizes the changes that are taking place in foreign policy since 1991 and emphasizes their impact upon Georgia, Europe and Central Eurasia. The Russian-Georgian war of 2008 is but one example of an issue that I would wish to explore in this class, since it illustrates so many different aspects of Russian-American relations. Other subjects include Russian-Western competition for oil and gas exploration in the Caspian Sea and neighboring nations (Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, Uzbekistan, Armenia, Turkey), the broad clash over NATO expansion eastward, the possible impact of expanded membership in the European Union, the growing importance of international trade to the economies of Georgia and other Caucasus nations and Russian-American competition therein, competition in the arms trade between the U.S. and Russia, Russian and American attitudes toward China and their impact upon relations with smaller nations. Broadly speaking, then, the subjects covered in the class concern the relevance for Georgia, Europe and Central Eurasia of Russian and American competition in the world.

Some of the key questions we will ask pertain to whether the Russians and Americans appear to be adopting new definitions of what constitutes their "national interest" and the extent to which domestic factors are having a significant influence on the formulation of foreign policy. Special significance is attached to energy as an area of conflict between the US and Russia.

These foci not only demand knowledge of the history of Russian (and Soviet) and American foreign policy, they also necessitate a reliance on current literature. We, therefore, will be reading the latest published analyses on the topics.

The objectives of the course are four: (1) to acquire an appreciation of the historical forces that continue to influence Russian-American relations; (2) to understand the changing nature of the relationship since 1991; (3) to view the domestic factors which play on foreign policy formulation; (4) to understand how Russian and American perceptions affect foreign policy; and (5) to analyze the impact of Russian-American relations on Europe, Central Asia, and Georgia.

The class will be taught as a seminar, meeting once per week for the first ten or so weeks with focused discussions on particular readings. We will then adjourn the class, meeting individually for consultations about your papers. Finally, we will reconvene for final class sessions, where the papers will be presented.

არჩევითი კურსი ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

კურსის შესწავლა მნიშვნელოვანია იმ სტუდენტებისათვის, რომლებმაც სოციალური მეცნიერებები თავიანთ მომავალ სპეციალობად აირჩიეს. იგი მიზნად ისახავს, ბაკალავრიატის სტუდენტებს გააცნოს სოციალური კვლევის არსი და მისცეს მათ ცოდნა მეთოდოლოგიური   სტრატეგიებისა და მეთოდიკის, ტექნიკისა და პროცედურების, ემპირიული კვლევის რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდების შესახებ. კურსის ამოცანაა, კვლევის მეთოდების თეორიულ გააზრებასთან ერთად,   სტუდენტებს ჩამოუყალიბოს ემპირიული კვლევითი მიდგომისათვის საჭირო ხედვა, რაც შექმნის საფუძველს ამ მიმართულებით ცოდნის შემდგომი გაღრმავებისა და პრაქტიკული კვლევების ჩასატარებლად.

სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსი ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

კურსის მიზანიასტუდენტებმა გამოიმუშავონ სააზროვნო უნარები, საბაზისო სამოქალაქო ჩვევები და განწყობა-დამოკიდებულებები, რაც ხელს შეუწყობს მათ ინფორმირებულ და პასუხისმგებლობით აღჭურვილ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას.
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, კურსი ორიენტირებულია როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავებაზე, ისე მის პრაქტიკაში რეალიზებაზე

 კურსი შედგენილია საჯარო ადმინისტრირებისა და საჯარო პოლიტიკის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. მისი მიზანია თქვენთვის საჯარო პოლიტიკისა და პროგრამის შეფასების ცნებებისა და მეთოდების გაცნობა. პოლიტიკის ანალიტიკოსებისათვის, ისევე როგორც ანალიზზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიმღებთათვის, აუცილებელია საკვლევი საკითხების ჩამოყალიბების, შესაბამისი მეთოდებისა და მონაცემების შერჩევის, პოლიტიკის გავლენის შეფასებისა და შეფასებითი მოხსენების მნიშვნელობის ცოდნა.

 კურსი გაგაცნობთ კვლევის რამდენიმე მეთოდსა და მიდგომას, რომელიც გამოიყენება საჯარო პოლიტიკისა და პროგრამის გავლენისა და შედეგის შესაფასებლად. კურსი მოიცავს შეფასების სხვადასხვა  მეთოდებს. ამავე დროს, თქვენ გაეცნობით თითოეული მიდგომის ძლიერ და სუსტ მხარეებს და შეისწავლით თითოეული მეთოდის პრაქტიკული გამოყენების უპირატესობებს.