კურსის მიზანია ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის კვალიფიციური ცოდნის და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა გამოცდილებითი სწავლა-სწავლების სფეროში. სემესტრის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან გამოცდილებითი სწავლების მეთოდებს, დაეუფლებიან პრაქტიკული სამუშაოს დამოუკიდებლად ჩატარებას, ასევე დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რომლითაც ადვილად შეძლებენ ჩაერთონ სწავლა/სწავლების პროცესში.

გარემოს ფსიქოლოგია განათლებისა და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის არჩევითი კურსია. ის შეისწავლის ადამიანისა და გარემოს ურთიერთქმედებას, გარემოს გავლენას ადამიანის კოგნიციასა და ქცევაზე. კურსის მონაწილეები გაეცნობიან გარემოს ფსიქოლოგიის თეორიებს და კვლევის მეთოდებს, გარემოში ადამიანის აქტიობის ფსიქოლოგიურ დეტერმინანტებს. საბოლოო შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება დასწრება, პრეზენტაციები, საბოლოო გამოცდისა შედეგები.