პროექტი, საბაკალავრო ნაშრომი, ჯგუფური პროექტი, სამაგისტრო ნაშრომი, კოლოკვიუმი, სემინარი – შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები