აღნიშნული კურსი სტუდენტებს გააცნობს ესპანური ენის წარმოშობისა და ისტორიული ევოლუციის ძირითად ეტაპებს და შეასწავლის იმ მორფოლოგიურ და სინტაქსურ ცვლილებებს, რამაც განაპირობა ესპანური ენის თანამედროვე სახით ჩამოყალიბება.ესპანური ენის ისტორიის თეორიული კურსის შესწავლის შედეგად, სტუდენტს ექნება უნარი წაიკითხოს წაიკითხოს და თარგმნოს ძველესპანური ტექსტები და გაერკვეს ესპანეთის მრავალრიცხოვან დიალექტებში.